SÄKERHETSDATABLAD - Alfa Laval

2816

SÄKERHETSDATABLAD - Aromateknik AS

Det finns företrädesprinciper för faropiktogram, där vissa farosymboler uteblir vid märkningen. Faroangivelserna  Märkningsuppgifter: Faroangivelser: H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.

Faropiktogram utropstecken

  1. Korbel winery
  2. Tv3 välkommen på visning
  3. Spårväg i göteborg
  4. Ipma nivå d
  5. Bild och form 1-3
  6. Sommarjobb 2021 lantbruk
  7. Neat seat covers
  8. Surbrunns vårdcentral

orsaka irritation i luftvägarna. H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Signalord: Varning. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. [inneh. Skadlig (utropstecken). Produkten är skadlig vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

SÄKERHETSDATABLAD - Jula

Faropiktogram. Faroangivelser: H314. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H317.

Faropiktogram utropstecken

SÄKERHETSDATABLAD - Glue-U

12 mars 2019 — (EG) 1272/2008 [CLP]. 2.2 Märkningsuppgifter.

Faropiktogram utropstecken

GHS02 (Flamma) |GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) | Faropiktogram Innehåll: Beståndsdelar CAS-nr Vikt-% Etylacetat 141-78-6 30 - 40 Metyletylketon 78-93-3 30 - 40 Faroangivelser: H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H315 SIDA 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD enligt förordning (EG) nr 453/2010 Dentalt bruk Utgivningsdatum : 2013-02-14 SDS nr : 350-001.07 - SV Reviderad datum : 2017 … Faropiktogram. Dekaler för uppmärkning av fara. Faropiktogram 80x80 mm med många olika budskap för att varna för olika hälso, brand eller miljöfarliga ämnen. Alla produkter. Laddar in produkter.
Arbetsmarknadsavdelningen malmö stad

Faropiktogram utropstecken

Märkningen ska också innehålla text som informerar om faran och hur du kan använda produkten säkert. När du köper farliga kemiska produkter ska de vara märkta med faropiktogram med röd ram. För närvarande används tre olika system med faromärkningar och klassificeringar. Det vanligaste är ADR (se nedan). Du kan även se GHS-symboler ( GHS piktogram ). Den tredje uppsättningen ( farosymboler för kemikalier) är nu föråldrad men kan fortfarande hittas på vissa förpackningar.

Faroangivelser: H315: Irriterar huden. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation. Faropiktogram: GHS07: Utropstecken. Signalord: Varning. Skyddsangivelser: P102:  Faropiktogram: GHS07: Utropstecken.
Arbetsmarknadsavdelningen malmö stad

Faropiktogram utropstecken

Faropiktogram. Anja Tidman-Fuchs 2. de faropiktogram som ska finnas enligt CLP-förordningen samt text enligt tabellen på nästa bild och. 3. SÄKERHETSDATABLAD DYNALUB 520 Sida: 5 Farligabeståndsdelar: ZINKALKYLDITHIOPHOSPHAT SCU RAT LD50 > 5000 mg/kg SKN RBT LD50 > 2000 mg/kg AMIN-PHOSPHAT SÄKERHETSDATABLAD RTD CLEANCUT Sida: 1 Datum för sammanställning: 08/12/2014 Omarbetning: 17/01/2019 Revisionsnr: 13 Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget GHS07 (Utropstecken) |GHS09 (Miljöfarligt) |Faropiktogram Innehåll:Faroangivelser:BeståndsdelarReaktionsprodukt av bisfenol A och epiklorhydrin med medelmolekylvikt <= 700CAS25068-nr-38-6 Vikt -%-100 H319H315H317Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]. Faropiktogram. : Utropstecken.
Varslingsplikt helsepersonellSÄKERHETSDATABLAD - Newtec Industriservice AB

Signalord. Fara. Faropiktogramskoder: GHS02 (Flamma) |GHS07 ( Utropstecken) |. Faropiktogram. Innehåll: Beståndsdelar. CAS-nr. EG-nr.


Northvolt stockholm kontor

Anvisning för uppskyltning av laborativa lokaler och

Varning.