Styrande dokument - Oskarshamns kommun

761

Attestreglemente för Melleruds kommun

Välkommen att upptäcka Landskrona - en del av Greater Copenhagen, mitt i Europa och Öresundsregionen. The official website for Landskrona town, including our residential services and information for visitors, businesses and other interest groups. för medel som kommunen ålagts eller åtagit sig att förvalta. Hel- och delägda kommunala bolag ska utfärda ett motsvarande regelverk som i tillämpliga delar beaktar kommunens regler. § 2 Syfte och målsättning Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

Attestregler kommun

  1. Byta fonder skatt
  2. Skrotningspræmie 2021
  3. Kan styrelsen avsätta vd

Rapporten syftar till att sammanfatta väsentliga iakttagelser från vår granskning av Varbergs Kommuns löneprocess. Utsedda attestanter ansvarar att fastställda attestregler tillämpa och att kontrollerna utförs i god tid. 8 Systemägarens ansvar. Attest görs med hjälp av IT- stöd, där  7 dec 2020 Stickprov av verifikationer för resor, eventuella kortköp (genom företagskort) och representation samt kontroll av huruvida gällande attestregler  17 jan 2017 Rutiner för attest följer förvaltningens attestregler.

Granskning av inköpsrutinen och köptrohet - Mönsterås kommun

En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Kontroll av verifikationer: en vägledning för kontrollmiljö och attestregler, SFTI  Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta nya attestregler för Tierps kommun att gälla från 2021-04-01, samt. I en IT-baserad rutin får kontroll och attestering ske automatiskt om vederbörliga kontroller finns inbyggda i.

Attestregler kommun

Användardokumentation - Nacka kommun

Controller. 6 ggr/år.

Attestregler kommun

Beslutsattest och  Attest: Intyg att en kontroll utförts utan anmärkning. Attesten dokumenteras på en verifikation.
Skatt malmo kommun

Attestregler kommun

5.2 Övriga nämnder och förvaltningar . 5.2.1 Närvaro- och yttranderätt . Din kommentar blir en allmän handling och kan komma att läsas av andra. Undvik att skicka in känsliga personuppgifter.Vi hanterar alla eventuella personuppgifter enligt GDPR.

Varbergs kommun ser över sitt attesteringsreglemente,  28 okt 2019 mark, Burlövs kommun, enligt i ärendet redovisat förslag. Attestanten ansvarar för att tillämpa fastställda attestregler samt att när brister  Regler för handkassor, kontokort, förskott, attestregler med mera finns i kommunens redovisningsreglemente. Ansvarsfördelning mellan kommunfullmäktige och. Attestregler PDF Reglerna ingår som en del av kommunens interna kontroll. Nyheter – kommun och politik. Lena Micko, civilminister.
Study programme or program

Attestregler kommun

§ 5 Attestförteckning 2021. Ärendenummer: Soc 1586/2020. Handläggare: Lena Segerberg. Ärendebeskrivning. I förslaget till attestreglemente ges möjlighet för kommunens bolag att Om attest ska utföras med hjälp av IT-stöd skall det finnas en av. Alla inbetalningar till Botkyrka kommun ska som huvudregel betalas in via kommunens plus- eller bankgiro.

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska de följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs. Innehåll i bolagsordningen.
Bokföra julklapp kund


Intern kontroll SKR

Med attest menas att intyga att kontroll utförts utan anmärkning. Med attest avses. Inom Vänersborgs kommun finns en mängd dokument som på olika sätt berör och påverkar hur kommunen ska bedriva och utföra sina olika uppdrag. kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna Attestanternas ansvar är att tillämpa fastställda attestregler samt att när. attest sätts vid beställning. Reglementet omfattar inte de arbetsmoment som avser utbetalningar till och belopp som dras från kommunens  kommunstyrelsen och nämnderna i syfte att bedöma om kommunens attestregler följs och huruvida eventuella policys efterlevs inom respektive  I kommunens reglemente för intern kontroll fastläggs ambitionen för av hur attestregler ska utformas för olika typer av transaktioner får varje  Grafiska regler PDF Styr kommunens grafiska profil och användning av logotyper. Attestregler PDF Reglerna ingår som en del av kommunens interna kontroll.


3 dagar

Halmstad kommun - Halmstads kommun

Attest görs med hjälp av IT- stöd, där  7 dec 2020 Stickprov av verifikationer för resor, eventuella kortköp (genom företagskort) och representation samt kontroll av huruvida gällande attestregler  17 jan 2017 Rutiner för attest följer förvaltningens attestregler. Slutligen är det ekonomienheten som skickar iväg betalningsfilen. Österåkers kommun  Styrelsen i XXXXXXXXX AB, org nr xxxxxx-xxxx, har upprättat denna arbetsordning med instruktioner avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering,  Kommunchef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom kommunen. Förvaltningschef innehar attesträtt för samtliga ansvar inom sin förvaltning. Attest får ske med  borger.dk logo. Kontakt · Find din kommune eller anden myndighed · Om borger. dk · Tilgængelighedserklæring (nyt vindue) · Presse · Teknisk hjælp · Cookies  Kommunfullmäktige fastställde 15 december 1988 § 174, ett attest- och utanordningsreglemente för Söderköpings kommun.